TUTORKI i TUTORZY

Osoby te współtworzą z nami projekt “Jak rozmawiać?” wspierając zespoły przewodników i przewodniczek w organizacji i prowadzeniu dobrych rozmów, a także działaniach na rzecz utrwalania w społecznościach zwyczaju rozmawiania.

Ewa Bachman

certyfikowana facylitatorka dialogu jako transformacji konfliktu metodą Nansen Center for Peace and Dialogue, socjoterapeutka, trenerka, koordynatorka wielu projektów społecznych, przez 12 lat kierownik i wychowawca świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat, w latach 2015 – 2021 koordynatorka i szkoleniowiec Ośrodka Działaj Lokalnie, absolwentka XI Edycji Programu Liderzy PAFW. Miłośniczka i „wspieraczka” organizacji pozarządowych. Jako jedna z inicjatorek i pomysłodawców Narad Obywatelskich o Edukacji w 2019 roku współprowadziłam kilka Narad oraz przeprowadzałam konsultacje dla osób mających przeprowadzić NOOE. W ramach działań Niezależnego Związku Zawodowego „Oświata Polska” w 2021 roku współorganizowałam i poprowadziłam 5 paneli dialogowych online w związku z planowanymi zmianami w obszarze edukacji włączającej. W panelach brali udział nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice i samorządowcy. Ponadto, w ramach wykonywania obowiązków animatora Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gorzanowie przeprowadziłam kilka spotkań dialogowych z mieszkańcami powiatu kłodzkiego.

Michał Bargielski

socjolog, ewaluator, badacz społeczności lokalnych. Zainteresowany tematyką działań na obszarach wiejskich i w małych miastach. Zajmuje się ewaluacją, badaniem niewielkich społeczności i działania programów wspierających działania obywatelskie i samorządowe. Pracuje w kilku projektach badawczych, głównie związanych ze znaczeniem kultury dla rozwoju lokalnego oraz funkcjonowaniem dużych programów wsparcia strategicznego, dla polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd terytorialny. Wiele lat zajmował się także formami spędzania czasu wolnego, funkcjonowaniem nieformalnych obiegów kultury  w małych miastach i na obszarach wiejskich. 
Wspierał partnerstwa na północy Województwa Mazowieckiego, a także był zaangażowany w tworzenie wojewódzkiego programu rozwoju Ekonomii Społecznej, głównie w zakresie animacji działań lokalnych, prowadzenia konsultacji i uwzględniania głosu wszystkich interesariuszy. 

Katarzyna Binda

od 12 lat pracuje zawodowo w sektorze organizacji pozarządowych, współpracując z liderami społeczności lokalnych nad projektami, których celem jest zmiana społeczna. Koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, trenerka w zakresie integracji, diagnozy potrzeb, dialogu międzypokoleniowego oraz planowania strategicznego, mentorka oraz tutorka. Obszarem jej specjalizacji są innowacje społeczne, zarówno pod kątem wspierania kompetencyjnego innowatorów, jak i inkubacji, rozwoju a potem skalowania samych pomysłów (Ashoka&BMW ChagemakerExchange; koordynatorka Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB – FISE, 5 lat). Korzysta z wiedzy i doświadczenia wyniesionych ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, pracy w środowisku międzynarodowym w obszarze różnorodności społecznej oraz pracy ukierunkowanej na wzmacnianie międzypokoleniowości oraz inicjatyw oddolnych osób starszych. W trzech organizacjach pozarządowych (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Ashoka – Innowatorzy dla dobra społecznego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) odpowiedzialna za kontakty, sieciowanie i budowanie systemu wsparcia dla liderów zmiany społecznej, na terenie Polski. 

Katarzyna Bryczkowska

certyfikowana trenerka Rady Europy,  dyplomowana coachka Grupy TROP, ekspertka ds. projektów społecznych i trenerka równościowa. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, CSR – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prawa międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa i Administracji UW.  Współfundatorka i aktywna członkini Rady Fundacji Kultury Dialogu (FKD). Obecnie ekspertka Obszaru w Programie Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Specjalizuje się w coachingach menadżerskich oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, działań równościowych i antydyskryminacyjnych w sferze publicznej. Współtworzyła i kierowała merytorycznie pięcioma edycjami Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.  
Jako jedna z dwóch osób z Polski prowadziła w Ukrainie szkolenia w Akademii Liderów Rady Europy dla samorządowców w ramach programu DOBRE realizowanego przez USAid i Radę Europy w  partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pracowała również z samorządowcami w Polsce. Cyklicznie współprowadzi warsztaty antydyskryminacyjne w projekcie „Warszawa włącza” oraz dla Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds Uchodźców w Polsce. Pracuje od lat ze społecznościami lokalnymi z całej Polski wzmacniając społeczeństwo obywatelskie i kulturę dialogu.

Magdalena Fryze-Seroka

z wykształcenia historyczka sztuki i anglistka, zawodowo animatorka i menadżerka kultury, koordynatorka projektów artystycznych i społecznych. Ukończyła m.in. kursy z zakresu edukacji twórczej, dialogu i innowacyjnego rozwiązywania problemów, design thinking, UX. Specjalizuje się w organizacji interdyscyplinarnych projektów kulturalnych, realizacji inicjatyw międzypokoleniowych oraz łączeniu kultury z działaniami społecznymi. Praca z ludźmi to najważniejszy element jej pracy i pasja. Wprowadzanie zmian i porozumiewanie się z różnymi grupami są dla niej największą motywacją i inspiracją.

Magdalena Latuch

od 15 lat  pracuje w obszarze animacji kultury i animacji społecznej, od 10 lat facylituje spotkania grupowe, jak i indywidualne, w których biorą udział osoby zaangażowane społecznie. Zrealizowała szereg własnych inicjatyw w ramach działalności w organizacjach pozarządowych i pracując w instytucjach kultury. Specjalizuje się w tematyce związanej ze wspieraniem rozwoju animatorów społecznych (pracujących w sektorze pozarządowym, jak i samorządowym, animatorów niezależnych) w realizacji projektów i inicjatyw na każdym etapie realizacji, planowaniu i wdrażaniu diagnozy społecznej, budowania zespołu, autorefleksji, myśleniu krytycznym. Jest współautorką programu dotacyjnego „Laboratorium Projektów” stworzonego dla Bemowskiego Centrum Kultury. Prowadziła konsultacje społeczne w Dzielnicy Bemowo, które zakończyły się stworzeniem jednego z pierwszych Miejsc Aktywności Lokalnej – „Dwa Jelonki”. Jako trenerka pracuje dla Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Forum Dialogu. 

Karolina Pluta

trenerka, performerka, pedagożka teatru, certyfikowana tutorka Szkoły Liderów, prezeska zarządu Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Produkuje spektakle teatralne i wydarzenia społeczno-artystyczne włączające różne grupy społeczne. Jako badaczka, trenerka i coach wspiera instytucje kultury, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności w rozwoju i w mądrym odpowiadaniu na potrzeby odbiorców. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące m.in.zapobiegania wypaleniu zawodowemu w trzecim sektorze i rozwijania odporści psychicznej w oparciu o test MTQ48plus, projektowania działań społecznych i artystycznych. W ostatnich latach współpracowała m.in z Fundacją Szkoła Liderów, Fundacją Culture Shock, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Instytutem Teatralnym, Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Krytyką Polityczną, Miastem Stołecznym Warszawa, Narodowym Centrum Kultury. Absolwentka Laboratorium Nowych Praktyk na Uniwersytecie SWPS,  International Summer School on Theatre in Social Context w Archa Theatre w Pradze, intensywnego kursu coachingowego i szkolenia trenerskiego organizowanego przez Fundację Olde Vechte w Holandii. Członkini kolektywu Laboratorium Teatralno-Społeczne, z którym od 2016 roku realizuje spektakle i akcje performatywne. W swoich działaniach łączy perspektywy społeczną, edukacyjną i artystyczną.

Małgorzata Stępień-Dudek

certyfikowana trenerka, doradczyni, coach, animatorka i koordynatorka projektów (dużych i małych). Od ponad 20 lat związaną z sektorem pozarządowym. Powołuje do życia, wspiera szkoleniowo i doradczo organizacje pozarządowe, tworzy modele biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej, miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Buduje partnerstwa lokalne na rzecz zmiany społecznej, łączy pokolenia i tworzy pole dialogu dla wszystkich aktorów scen lokalnych. Specjalistka od pozyskiwania środków zewnętrznych na działania. Pracuje przede wszystkim w małych gminach do 20, 50 tys. mieszkańców. Realizuje działania w obszarze ekonomii społecznej, edukacji, animacji i rewitalizacji społecznej. Stale od ponad 15 lat pracuje z przedstawicielami lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, ciał dialogu społecznego, prowadzi rzecznictwo na rzecz bibliotek (po 4PRB) i organizacji pozarządowych. Przez 16 lat była prezeską podmiotu ekonomii społecznej, fundacji ECES.
Jest miłośniczką afrykańskich podróży, wspinaczki wysokogórskiej, maratonów rowerowych i biegów na orientację 🙂

Karolina Suska

edukatorka, tutorka, przez 10 lat dyrektorka instytucji kultury działającej na wsi. Wiejsko- miejska aktywistka zafascynowana pracą na rzecz społeczności lokalnych. Inicjatorka wielu projektów. Zwolenniczka rozmów przy stole. Była tutorką, w dwóch edycjach projektu „Świętokrzyskie dla młodzieży”. W projekcie pracowała z liderami z małych miejscowości nad wprowadzaniem zmiany społecznej i realizacją oddolnych inicjatyw. Realizatorem projektu była Fundacja Szkoła Liderów oraz UMWŚ. Wspiera kobiety z projektu Włączone, który integruje uchodźczynie z kobietami żyjącymi na polskiej wsi.

Karol Wittels

socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury i organizacji pozarządowych, autor i współautor ponad 40 raportów badawczych. Współautor dokumentów strategicznych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz samorządów. Realizował badania i diagnozy między innymi dla NCK, PISF, Biura Kultury m.st. Warszawy, Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz Uniwersytetu SWPS.
Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał za pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Obecnie związany z Fundacją Obserwatorium.
Facylitator spotkań z mieszkańcami w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne wśród mieszkańców: Podkowy Leśnej (Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Łosic (Łosicki Dom Kultury), Suchożebrów (GOK), Pomiechówka (Ośrodek Kultury), Góry Kalwarii (Dom Kultury).  

Przewiń do góry