obrazek trzech postaci w lupce

Szukamy wykonawcy do przygotowania narzędzi badawczych i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych pozwalających ocenić społeczną przydatność wdrażania projektu „Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej.”

Celem projektu jest wzmacnianie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej wśród społeczności lokalnych w Polsce poprzez:

 • zachęcenie mieszkańców i mieszkanek, także tych mniej dotąd obecnych i aktywnych społecznie, do wymiany poglądów – rozmów, dyskusji na ważne dla nich tematy – poza własnymi bańkami informacyjnymi (z osobami mającymi odmienne poglądy),
 • podnoszenie kompetencji wyszukiwania, weryfikacji i posługiwania się informacją, zwłaszcza umiejętności jej krytycznej analizy i oceny,
 • podnoszenie umiejętności wspólnego budowania, podnoszenia i udostępniania wiedzy pozwalającej podejmować decyzje w wyniku konstruktywnych dyskusji opartych o wiarygodne źródła informacji. 
 

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 r.

Szacunkowy budżet zamówienia:
30.000-38.000 zł brutto

Zadaniem Wykonawcy będzie:
 
 1. Stworzenie zespołu badaczy i badaczek przygotowujących narzędzia (patrz dalej) i prowadzących badania.
 2. Zaplanowanie badania, w tym metod, sposobów (m.in. ankiety, wywiady, wywiady online, focusy online) i narzędzi zbierania danych – zakładamy, że dane do analizy dostarczać będą – posługując się narzędziami i wytycznymi zespołu badaczy i badaczek –  osoby zaangażowane w realizację projektu (np. przewodnicy i przewodniczki czy tutorzy i tutorki – wypełniając uwzględniające pytania badaczy i badaczek sprawozdania z realizacji swoich działań). Mile widziane będą wyjazdy badaczy w teren. Jeśli zespół badaczy i badaczek zobaczy w tym korzyść i szansę dla realizacji badań, Zamawiający widzi także możliwość zaangażowania (za odrębnym wynagrodzeniem i na podstawie odrębnej umowy) członków/członkiń zespołu badawczego w roli tutorów/tutorek – a więc osób wspierających bezpośrednio zespoły przewodników i przewodniczek w doprecyzowaniu tematów, przygotowaniu i przeprowadzeniu dobrych rozmów, w tym obserwujących przebieg wybranych dobrych rozmów.  Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do pełnienia roli tutora/tutorki. 
 3. Przygotowanie narzędzi zbierania informacji i ewentualnych wytycznych posługiwania się nimi.
 4. Kontakt z osobami zaangażowanymi w projekt w celu zbierania danych czy pozyskania kontaktów (np. do osób biorących udział w spotkaniach dialogowych).
 5. Regularne zbieranie informacji zgodne z przedstawionym harmonogramem badania.
 6. Analiza informacji i przygotowywanie wniosków cząstkowych (przekazywanych Zlecającemu dwa razy dla każdej edycji wdrażania –  tak, by mogły być wykorzystywane na bieżąco w jak najlepszym planowaniu i realizacji działań) oraz raportu końcowego, a także streszczenia zawierającego założenia, najważniejsze wyniki i główne wnioski z raportu w postaci prezentacji power point –  przekazanego nie później niż do 30 listopada 2023 roku. 
 7. Udział w przynajmniej dwóch spotkaniach wewnętrznych zespołu Zamawiającego, na których przedstawi wnioski z raportów cząstkowych.
 8. Udział w otwartym wydarzeniu Zamawiającego i zaprezentowanie głównych wniosków z raportu. 
Opis warunków udziału 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią poniższe warunki:
 1. posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień w ostatnich 3 latach (tj. od 30.08.2019 do 30.08.2022) na potwierdzenie którego przedłożyć należy referencje od instytucji /organizacji współpracujących wcześniej z Oferentem,
 2. złożą skan odręcznie podpisanej oferty lub złożą ofertę podpisaną za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,
 3. oferta będzie czytelna i zgodna z zapytaniem ofertowym, 
 4. oferta zostanie złożona na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 
Kryteria wyboru Wykonawcy
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 1. jakość oferty, według kryteriów zawartych we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1,
 2. cena brutto realizacji zamówienia.
 
Termin złożenia oferty
Oferty należy złożyć elektronicznie w terminie do 14 września 2022 do godz. 23.59, w postaci pliku pdf, który stanowi skan podpisanego przez uprawnionych do reprezentacji Oferenta lub plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres: adriana.skutynska@frsi.org.pl
 
Przewiń do góry